Archive for the 'Rachel Oxley' Category

24
Lu
08

Konfrontacje 2003-opis projektu

Iwona Zając, Ellyn Southern, Ewa Majewska, Agnieszka Szreder, Piotr Mróz

zapraszają na :

Międzynarodowy plener młodych artystów

Stocznia/ spojrzenie z zewnątrz

*

konfrontacje

plakat 03

Kto jeszcze pamięta o tym, że właśnie na terenie Stoczni Gdańskiej zrealizował się wielki mit ludzkiej solidarności i współpracy ponad barierami i konfliktami – współpracy nie krępowanej przez różnice pokoleniowe, wyznaniowe czy światopoglądowe? Idea solidarności rozpływa się w codziennej pogoni za pieniądzem, zaś międzyludzka współpraca szybko zmienia się w konkurencję.

Właśnie to, czym była kiedyś Stocznia, atmosferę międzyludzkiej więzi, bliskości i poczucie społecznej misji zamierzamy teraz przypomnieć i pokazać. Nasz projekt, w którym wezmą udział młodzi artyści z Polski i zagranicy, umożliwi artystyczną reinterpretację tego, czym stocznia była i czym jest teraz. Chcielibyśmy, by nasz projekt przypomniał, że żyjemy w wyjątkowym miejscu, że na porzuconych i zarośniętych pozostałościach stoczni nadal tli się tamten czas i że nadal inspiruje tak do społecznych, jak i artystycznych poszukiwań.

W plenerze wezmą udział artyści z: ASP Gdańsk; Hohschule der Kunst, Berlin; Slade School of Fine Art, Londyn; Ritveld Kunst Academie, Amsterdam, University of the West of England, Bristol; Spike Island, Bristol i inni. Prace niektórych z nich można zobaczyć na stronach :
www.irational.org
www.funk-the-system.net
www.cheekystreak.org

Wernisaż prac odbędzie się 30 sierpnia o godzinie 19.00, także wtedy będzie miała miejsce multimedialna prezentacja grupy Funk the System z Amsterdamu. Wystąpią również muzycy z Polski,
Data Disc, Dhuna, Dj Mantodea, Nurofen, Psychodelicate Corp. Artyści wykonają instalacje, prezentacje audiowizualne, filmy, zdjęcia, obrazy i rysunki, całość będzie dokumentowana fotograficznie, filmowo

CZAS TRWANIA PLENERU : 25 sierpnia – 1 września 2003.
MIEJSCE: Kolonia Artystów (wernisaż), tereny postoczniowe, Stocznia Gdańska, Wyspa Ostrów, Kanał Kaszubski Portu Gdańsk

Nasz projekt wspierają:

Drukarnia Diapol (finansowo) (p. Andrzej Kudlik)

Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność (finansowo)

Stocznia Gdańska (finansowo)

Muzeum „Droga do Wolności” (p. Danuta Kobzdej)

Fundacja Centrum Solidarności

oraz osoby prywatne :

Szef Ochrony Straży Stoczni Gdańskiej, p. Zenon Grudzień, (wielkie brawa!!!)

p. Maciej Krzyżanowski (firma „Reserved)

p. Henryk Majewski
Wszystkim pomagającym, wspierającym, doradzającym serdecznie dziękujemy!

24
Lu
08

Opisy prac 2004+foto

Poniżej, w nieco chaotycznej formie prezentujemy opisy prac oraz ilustracje niektórych z nich.

polski/ english, chaotic version:)

Ell Southern (UK / PL)

‚Gdansk Shipyard: Confrontations’

Video loop, 2004
An exploration of contrasts within the shipyard, and an alternative ‚documentary’ of the artists gathering. With additional sound by Rachel Oxley, (UK)

Ell i Tom rysują:

ell i tom 2

‚ Pani Ela: Women at work in Gdansk Shipyard’
Video loop, 2004
In accompaniment to the work of Ewa Majewska

‚Untitled’
Drawing, 2003 / 2004
The figures are based on video footage of the social unrest in Gdansk in the early 80’s

‚Struggles’
Drawing series, 2004

Ell Southern (Wlk. Brytania/ Polska)

Stocznia Gdańska : Konfrontacje”

Projekt wideo, 2004.
Film jest eksploracją kontrastów wewnątrz stoczni i alternatywnym „dokumentem” pleneru artystów. Zawiera dźwięk przygotowany przez Rachel Oxley

Klatka z filmu Ell:

ell klatka

Pani Ela: Praca kobiet w Stoczni Gdańskiej” Projekt wideo, 2004.

 

W powiązaniu z pracami Ewy Majewskiej

Bez tytułu” Rysunek, 2003/ 2004

 

Narysowane postaci pochodzą z filmów z zamieszek z początku lat ’80 w Gdańsku

Walki”, Serie rysunków, 2004

Tom Mason (UK / D) and Ell Southern (UK / PL)

‚A Look From Outside’, mail art / collaborative drawing project , 2004

This project for the shipyard began as ‚mail art’ between Ell, who is is living in Gdansk and comes to the shipyard to her workshop nearly every day and Tom who lives in England and had never been to the shipyard, or Poland. Ell made some drawings of the shipyard, and sent them to Tom in England through the post. He worked on top of those drawings, and sent them back to Ell in Gdansk. She then worked some more on top of them, and later Tom arrived in Gdansk for the artists gathering.

Together, they then worked further on their drawings in the shipyard during the gathering, both directly affected by their surroundings as well as how the drawings looked at that stage.

‚Blind’ drawings

These drawings were made by folding an A4 sheet of paper in half, and Ell making a drawing on the top half and leaving some marks on the fold were her drawing ends, then giving it to Tom, who continues drawing from those marks but without unfolding the drawing to see what Ell drew. The paper is then unfolded by both artists, revealing the complete image for the first time.

Tom Mason (Wlk Brytania/ Niemcy) and Ell Southern (WLK Brytania/ Polska)

Spojrzenie z Zewnątrz” , mail art/ wspólny projekt rysunkowy , 2004

Ten poświęcony Stoczni projekt rozpoczął się jako „mail art” między Ell, która mieszka w Gdańsku i przychodzi do swojej pracowni na terenie Stoczni prawie codziennie, a Tomem, który mieszka w Anglii i nigdy wcześniej nie był ani w Gdańsku, ani w Polsce. Ell wykonała kilka rysunków Stoczni i przesłała je Tomowi do Anglii pocztą tradycyjną. On pracował dalej nad tymi rysunkami i przesyłał je do Gdańska do Ell. Ona pracowała nad nimi ponownie, a potem Tom przyjechał na Plener do Gdańska. Następnie pracowali nad rysunkami wspólnie w ramach Pleneru M łodych artystów, oboje będąc pod bezpośrednim wpływem otoczenia oraz tego, jak rysunki te wyglądały wcześniej.

Jeden z rysunków Ell i Toma:

ell tom 1

Ślepe rysunki”

Rysunki te powstały na zgiętym papierze formatu A4, na którym najpierw Ell rysowała na górze, pozostawiała …….. na zgięciu, gdzie kończył się rysunek, i podawała kartkę Tomowi, który. nie wiedząc, co jest pod zagięciem, rysował dalej kontynuując ślady, które zostawiła Ell pod swoim rysunkiem.

Po zakończeniu rysowania papier był otwierany i artyści dopiero wtedy mogli zobaczyć cały rysunek.

Ewa Majewska

Present, tired, working. Women i the Shipyard.

A set of colour digital photographs. (18 printed, some 100 shown from a computer). 2004.+ Printed parts of the interview with some of the women employed in the shipyard, added to the printed works. 2004.

 

While the social theorists create visions of a purely virtual empire possible to conquer with the means of a symbolic battle, the heroins of my photogrphs, and bilions of other men and women in the whole world alike, still build the raw matarial basics of the human reality. The vision of loosing their employement, with which they are constantly confronted, is not entirely symbolic, and there is a very non – virtual effort of everyday’s struggle to pull it away.

Women were 30% of the workers of the shipyard some years ago. Now their number decreased, but still they constitute a very strong negation of the stereotype of „only male caracter of the heavy phisical work”. In my project I tried to document the work of the women and in the same time show the geometrical beauty of the space, where they work. The space, where so many times already there have been efforts taken to reshape the inchangeable, as it might seem, condition of the working class.

Ewa Majewska, jedna z fotografii z projektu:(Pani Ela,wystąpiła w filmie Ell)

ewa 1

 

Ewa Majewska

Obecne, pracujące, zmęczone.

Seria (około 150) barwnych fotografii cyfrowych. 2004.

Podczas, gdy teoretycy kreślą wizję wirtualnego imperium możliwego do podbicia na drodze walki symbolicznej, bohaterki moich zdjęć, podobnie, jak miliony innych kobiet i mężczyzn na całym świecie, codziennie tworzą materialny zrąb ludzkiej rzeczywistości. Wizja utraty zatrudnienia, z jaką są nieustannie konfrontowani, nie jest wyłącznie groźbą symboliczną, i do jej odparcia potrzebny jest bardzo nie – wirtualny wysiłek codziennej pracy.

Kiedyś kobiety stanowiły 30% zatrudnionych w Stoczni osób. Teraz jest ich tam znacznie mniej, niemniej nadal stanowią bardzo konkretne zaprzeczenie wyłącznie męskiego charakteru ciężkiej pracy fizycznej. W moim projekcie starałam się zarazem dokumentować pracę suwnicowych, jak też pokazać geometryczne piękno przestrzeni, w której wykonują swoje zadania. Przestrzeni, w której już tyle razy podejmowano próby rekonstrukcji wydawałoby się niezmiennej kondycji pracowników……

Ewa Sobczak

Halle 49 a

A set of acryl paintings on canvas and one colour picture. 2004.

 

I assumed, that my works should be images based on the observation of nature. The choice of technique I made was based only on what I used to do; this is the first time when I chose the topic of my painting on my own. I was painting in the 49a halle in the Shipyard, I was trying to show the shipyard from two perspectives : from inside in a panoramic perspective, from inside but concentrated on one element and from outside of the halle – and this was done by the camera through a window of the halle I was painting in.

Jeden z obrazów Ewy:

ewa s

Ewa Sobczak

Hala 49 a

Cykl obrazów akrylowych na płótnie i 1 fotografia barwna. 2004.

 

Przyjęłam, że prace mają być obrazami opartymi na obserwacji natury. Wybór techniki akrylowej wynika wyłącznie z przyzwyczajenia; są to moje pierwsze prace, których temat wybrałam samodzielnie.Malowałam w hali nr 49a Stoczni Gdańskiej, starałam się pokazać przestrzeń stoczni z dwóch perspektyw : od wewnątrz w ujęciu panoramicznym, od wewnątrz, koncentrując się na wcześniej obranym kadrze oraz od zewnątrz – jedno ujęcie zostało wykonane aparatem przez okno hali, w której malowałam obrazy.

Jack Southern

 

 

Time Share

 

Ten A4 photographic prints. + Video work on 21inch monitor.

At present the derelict area’s of the shipyard seem timeless. The still, raw aesthetic of these abandoned spaces evoke a sense of what has happened in the past. In my current work, I aim to express my concerns for the future developments of the derelict parts of the shipyard. The works are based on ‚imaginary’ landscapes constructed from photographs taken in the disused parts of the shipyard and the ‚developed’ parts of Gdansk city center. The constructed landscapes are neither reality or fiction, past or present.

The works merge symbols of the changing western identity of Gdansk, with images of a landscape scared by the uprisings of communist Poland. The objects blend seamlessly into the fabric of the derelict shipyard. The animated landscape, in constant flux, shifts between an anonymous, synthetic, environment and the fragile, physical reality of the shipyards present.

Jedna z prac Jacka :

jack 04

 

Jack Southern

Time Share

 

Dziesięć fotografii A4. + Praca wideo pokazuwana na 21 calowym monitorze.

Aktualnie opuszczone przestrzenie stoczni wydają sie ponadczasowe. Trwała, surowa estetyka tych porzuconych przestrzeni daje poczucie przeszłych wydarzeń z tych miejsc. W mojej pracy staram się wyrazić swoje zainteresowanie przyszłym rozwojem opuszczonych części Stoczni. Moje prace to „wyobrażeniowe” krajobrazy skonstruowane z fotografii nie używanych części Stoczni oraz „rozwiniętych” części centrum Gdańska. Powstałe w ten sposób obrazy nie są ani rzeczywistością, ani fikcją; przyszłością ani przeszłością.

Moje prace łączą symbole zmieniającej sie zachodniej tożsamości Gdańska z obrazami krajobrazu ukształtowanego przez protesty w czasach komunistycznej Polski. Przedmioty włączają się przypadkowo w tkankę porzuconej stoczni. Animowany krajobraz w swoim nieprzerwanym strumieniu przechodzi od środowiska anonimowego, syntetycznego, do delikatnej, fizycznej realności teraźniejszości Stoczni.

 

Rachel Oxley (UK)

Gaming Strategies”

Photographic Installation, 2004

This constructed landscape is a visual exploration of Gdansk as city, social and strategic space. Embedded in the heart of this space is the Shipyard – a separate ‘space’ integral to the whole. The dynamics of the relationship between the shipyard, Gdansk and the ‘outside’ world are questioned here through the physical division of space. The question of space potentially becomes an issue of power and balance in the face of local and global change.

Rachel Oxley (Wlk Brytania)

Strategie gier”

Instalacja fotograficzna, 2004

Ten skonstruowany krajobraz stanowi wizualną eksplorację Gdańska jako miasta, jako przestrzeni Społecznej i strategicznej. Umiejscowiona w samym sercu tego obszaru jest Stocznia zarazem „przestrzenią” odseparowaną jak i integralną częścią całości. Dynamika relacji pomiędzy Stocznią, Gdańskiem i światem „zewnętrznym” są tu poddane namysłowi poprzez fizyczny podział przestrzeni. Zagadnienie przestrzeni może się w ten sposób okazać kwestią władzy i równowagi wobec lokalnych i globalnych przemian.

Rachel nad swoją pracą:

rachel1

Iwona Zając

After hours

A set of paintings (oil on canvas) shown together with reproductions of the paintings by the shipyard workers in the ‘80s. 2004.

As I’ve been recording the interviews with the shipyard workers in preparation to my wall painting project (murales „Stocznia”), a missing worls begun to appear to me, a world where the workers spent their youth, the best years of their lives. They worked very hard, but they had some of the best sallaries in the whole country. They were proud that they work in the Shipyard. Often they stayed there „after hours”. Here was their entire world. In the halls of the shipyard, in offices and changing rooms I found paintings made by the shipyard workers. I foud out that there was an Association of Amateurs of Art. In the ‘80s in the shipyard. There were exhibitions organised, and lots of paintings were painted. I found only twelve of them, most of the disapeared from the shipyard in private houses and collections.

These works, seen in their destination place , touched me with their emotions, personal associations and memories. They were appealing to all my senses. Painted near to all the shipyard sounds, being a compain to the shipyard work, soaking with the place they tell about , created away from sterile museums, they ewoke my very strong emotions. From those that I found, I’ve chosen ten and reproduced them. I show them together with my own paintings.

For the purpose of keeping some contact with the contemporary reality, I use computer, camera or digital camers for my work. Most of the times I do not have enough time to taste the nature, to paint and meditate in the plain air. Plain art. painting slowly disapeares, it is perceived as less attractive than the contemporary art. forms. But somewhere deep inside of me there is this small girl, who likes to melt the paints, to smell their aroma and to see their consistence. While walking to my studio I was often looking at the shipyard and dreaming of standing somwhere there with my easel. The paintings of the shipyard workers somehow made me take the decision and it is thanx to them that the set „After hours” was created.

 

The plain art. painting makes me feel ashamed. It uncoveres all my imperfections. It is very personal for me. In the time when I was a student in the Art. Academy in Gdańsk, I was always very jealous about the primary need thet the amateus had for painting. Subiected to the education, I started to fear my painting. In my painting I am unprotected. I find support in the works of people, who were – as I was – amazed by the beauty of the shipyard.

 

My own experience of the shipyard is very much influenced by the actual shape of this workin place. The shipyard is being covered by all kinds of plants, it becomes a green park with strange installations inside, which seem like as if they repleced sculptured there. It changes its image, there still are ships being built here, the cranes are still there on the shore, the shipyard has not been silenced yet but one can nevertheless see, that it is slowly changing into a skansen, a place of desintegration and creation of new things, which are not always connected to it’s first destination.

Obrazy Iwony Zając i prace stoczniowców znalezione na stoczni

zaj1

 

Iwona Zając

The Shipyard after hours

Since two years I’ve been a resident in the Kolonia Artystów ( I have an atelier in the shipyard), and since five years I’ve been participating in the festival of the wall painting (Murales). That festival made it possible for me to spread my art. in the space of the city.

 

Frightened of the isolation from the spectator of my art., an enclosement in the „world of arts”, which means people who make their living of art. – the artists, curators, dealers and people who always are in the opening of exhibitions, I search for new means of creation and expression.

 

That is why I went out to the streets wit my art. and why I paint paintings and stensils in the places, where I can have contact with people who are not part of the „world of arts”. I begun a dialog with the street, which is my efford to break thruogh the gallery – museum wall, an efford to end with isolation.

 

This year I paint a huge wall painting (250 square meters) consacrated to the shipyard workers and the shipyard itself. It is my tribute to those people and this space. I was inspires by the work of Anna Oliwier, an artist from Bristol. On her website (www.annao.pwp.blueyonder.co.uk ) I read about a project made next to the Bristol docs – „Artists for Dialogue”. The work of Anna Oliwier consists of stories of people telling about events that influenced their lives, which took place next to the docks. Those stories were brought to the big wall surrounding the Bristol Shipyard. I was curious about the contrast between the enormous workplace and the intimacy of human memories.

 

I thought, that I have a similar contrast just in front of my eyes, that I often hear stories of the workers of the shipyard, who speak about the shipyard using terms like „mother” („I am a child of this shipyard, I started my work here and I am gonna stay here for the good and for the bad..”). The „Shipyard” wall painting is a recording of my dialogues with the shipyard workers about life, work, dreams, plans which were not accomplished. Without any sponsors, with a help of my friends, for who I usually organise art. lessons in the local club „Winda”, I create a subiective record of the history created by anonymous people.

 

I dont want to make any martyrology. I dont want to speak about any ethos, solidarity, because here we usually start our rituals, festins and garlands. I want to speak about the human. Everything starts with one individual, who has his/her fears, needs, dreams. Every human being is a fascinating story.

I wrote down some of those story, signed with a pencil, gave them a stylisation that I usually apply to my drawings. Shown together with the paintings of the set „after hours” they constitute an entire entity of my being in the shipyard, of my living there (I’ ve been living there since 2 months now), of my dialogue with it.

Jeden z obrazów Iwony Zając:

zajac obr

 

Iwona Zając

Stocznia po godzinach

 

Od ponad dwóch lat mam pracownię na terenie stoczni (jestem rezydentką Koloni Artystów), a od pięciu lat biorę udział w Festiwalu Malarstwa Ściennego. Festiwal ten umożliwił mi wyjście z moja sztuką w przestrzeń miejską.

 

Obawiając się odizolowania od widza, zamknięcia w „świecie sztuki” czyli ludzi, którzy ze sztuki żyją – twórców, kuratorów, dilerów, a także bywalców wernisaży szukam nowych środków wyrazu.

Dlatego też wyszłam ze swoją sztuką na ulice i maluje muralesy, odbijam szablony w miejscach, gdzie mam kontakt z żywym człowiekiem, z widzem z poza kręgu „świata sztuki”.

Nawiązałam dialog z ulicą. Jest to moja próba przebicia się przez klosz galeryjno-muzealny, próba wyjścia z izolacji.

 

W tym roku maluję duży murales (250 m kwadratowych) poświęcony stoczniowcom i stoczni. Jest to mój hołd złożony tym ludziom i temu miejscu. Inspiracją do zrobienia muralesu była dla mnie praca Anny Oliwier, artystki z Brystolu. Na jej stronie internetowej www.annao.pwp.blueyonder.co.uk ) przeczytałam o projekcie powstającym wzdłuż doków Bristolu – „Artyści na rzecz dialogu”. Praca Anny Oliwier składa się z opowieści ludzi o wydarzeniach, które wpłynęły na ich życie, a które miały miejsce w okolicach doków. Historie te zostały wyklejone na dużym murze otaczającym stocznie. Zaintrygował mnie w tej pracy kontrast pomiędzy przytłaczającym swym ogromem zakładem, a intymnym, opartym na człowieku wspomnieniu. Pomyślałam, że dokładnie ten sam rodzaj emocji mam w zasięgu ręki, że często słyszę historie ludzi pracujących na terenie stoczni, w których mówią o niej jak o matce („ jestem dzieckiem stoczni, tu zacząłem pracę i tu zostanę na dobre i na złe…” ).

Murales „Stocznia” to zapis moich rozmów z pracownikami Stoczni Gdańskiej. O życiu, o pracy, o marzeniach, o niespełnionych planach. Bez sponsora, z pomocą przyjaciół i młodych ludzi, dla których na co dzień prowadzę zajęcia plastyczne w Integracyjnym Klubie Artystycznym „Winda”, tworzę subiektywny zapis historii, kreowanej przez anonimowych ludzi.

Nie chcę uprawiać martyrologii, nie chcę mówić o etosie, o solidarności, bo tu się zaczynają nasze obrzędy, obchody, wieńce. Ja chcę mówić o człowieku. Wszystko zaczyna się od jednostki, indywidualnego człowieka, który ma swoje lęki, potrzeby, marzenia. Każdy człowiek to fascynująca historia.

 

Fragmenty tych wypowiedzi umieściłam na papierze, podpisałam ołówkiem, poddałam stylizacji, w jakiej prezentuję swoje rysunki. Pokazane wspólnie z obrazami z cyklu „po godzinach” tworzą spójną całość mojego bycia w stoczni, mieszkania w niej (od dwóch miesięcy śpię w pracowni), prowadzenia z nią dialogu.

 

Nina Kosakowska__________________________________________

Passing part one: „History”

Silkscreen on canvas and a set of coulour photographs documenting a performance. 2004.

Passing part two: „Identity”

A set of colour photographs documenting a performance consisting on filling a stensil of the face of the artist with flavour in the territory of the shipyard and than waiting until the wind sweeps the shape away. 2004.

The two parts of the project are linked by the topics of passing and forgetting. A photograph showing the riots in august 1980 used in part one of the project; „History”; was unfolded into fragments. Missing history parts, human persons disappearing, forgotten stories.

The second part of the project tells, how much the identity of the artist was unstable and meaningless in comparison with the presence of other people there, whose entire lives were bound with the shipyard by the everyday’s workin effords, protests and monumental historical events in the shipyard; friendships and memories.

 

Nina Kosakowska

 

Slogans on the walls

Spray paint on grey paper. 2004.

The quotations chosen for this work are reflecting the actual conscience of the polish lumpen intelligentsia. The artist chose to use the strategy often applied by the Gdańsk shipyard workers when on strike – the strategy of spreading the information about state of minds and state of the state economy by painting clear slogans on the walls of the public city space.

Parę sloganów Niny Kossakowskiej:

dada2

 

Nina Kosakowska

Przemijanie : część 1 : „Historia”

Sitodruk na płótnie; cykl fotografii barwnych dokumentujących performance. 2004.

Przemijanie : część 2 : „Tożsamość”

Cykl fotografii barwnych dokumentujących performance polegający na wysypywaniu mąką szablonów podobizn artystki na terenie Stoczni i oczekiwaniu na ich rozwianie przez wiatr. 2004.

Obie części projektu łączy wspólny temat przemijania i zapominania. Zdjęcie przedstawiające wydarzenia sierpniowe wykorzystane w części „Historia” rozebrane zostało na fragmenty. Brakujące wątki historii, znikające postaci ludzkie, zapomniane historie.

 

Część druga : „Tożsamość” opowiada o tym, jak bardzo tożsamość artystki była ulotna i skromna w porównaniu z obecnością innych osób, których całe życie związane zostało ze stocznią poprzez wysiłek codziennej pracy, protesty i monumentalne wydarzenia historyczne na terenie Stoczni, przyjaźnie i wspomnienia.

 

Nina Kosakowska

Napisy na murach

Farba w sprayu na papierze pakowym. 2004.

Wybrane cytaty oddają stan świadomości polskiej lumpen inteligencji. Artystka postanowiła wykorzystać strategię wielokrotnie obieraną przez strajkujących w Gdańsku stoczniowców – strategię informowania społeczeństwa o stanie ducha i ekonomii poprzez umieszczanie wyrazistych napisów na murach przestrzeni miejskiej.

 

 

 

 

24
Lu
08

Konfrontacje 2004 uczestnicy i uczestniczki/ people

 

organizatorzy i organizatorki pleneru (zarazem uczestnicy) :

Iwona Zając (Polska, Gdańsk)

Ewa Majewska (Polska, Warszawa)

Ellyn Southern (Wielka Brytania)

Szczym (Polska, Gdańsk )

Graffiti Niny Kossakowskiej:

dada1

 

 

 

Uczestnicy i uczestniczki pleneru :

Benjamin Coelle (Holandia)

Ian Novak (Holandia/ Niemcy)

Robert Bukhardt (Niemcy)

Jack Southern (Wielka Brytania)

Rachel Oxley (Wielka Brytania)

Agnieszka Szreder (Polska, Gdańsk)

Piotr Mróz (Polska, Gdańsk)

Nina Kossakowska (Dada) (Polska, Warszawa/ Słupsk)

Formacja Noise, Berlin (3 osoby)


 

24
Lu
08

Lista uczestników i uczestniczek Konfrontacji 2003

PLENER STOCZNIA

25-30 August / Sierpień 2003

http://www.konfrontacje.bzzz.net

Lista uczestników i uczestniczek __________________________________________

Imię: Benni

Grupa: Funk the System Soundsystem, studia na Rietveld School of Art, Amsterdam

Kraj: Niemcy (Berlin), Holandia (Amsterdam)

www: www.funk-the-system.net

Sztuka/ działalność: współpracuje z innymi artystami w ramach grupy muzyków/ artystów/ aktywistów Funk the System

plener: będzie uczestniczył w projekcie w dniach 25. 08 – 1. 09

ben x rob

Robert po lewej, Ben po pawej., otwarcie wystawy

Imię: Robert

Grupa: Młody artysta niezależny, studiował na Rietveld School of Art, Amsterdam oraz w Glasgow School of Art, Scotland

Kraj: Niemcy (Berlin)

Sztuka/ działalność: Photography, drawing, DJ, creating alternative social spaces and projects, recently studied architecture

Plener: będzie uczestniczył w projekcie w dniach 25.08 – 1.09

Imię: Jack Jay Southern

Grupa: Artysta niezależny, zajmuje się sztuką wizualną, ostatnuio ukończył Slade school of Fine Art w Londynie

Kraj: Wielka Brytania (Londyn)

Sztuka/ działalność: Video art, filmy, instalacje, multimedia, DJ

Projekt Jacka:

jack1

Imię: Iwona Zajac

Grupa: Młoda niezależna artystka, Kolonia Artystów Stocznia, grupa „nic o nas bez nas”

Kraj: Polska (Gdańsk)

Strona www: http://www.stocznia.bzzz.net

Sztuka/ działalność: Malarstwo, rysunek, grafika, murales; co roku uczestniczy w festivalu malarstwa ściennego Murales w Gdańsku, uczy i socjalizuje młodzież za pomocą sztuki, kilka wystaw zbiorowych i indywidualnych, lokalna aktywistka

plener: od początku do końca

zajac ewa

Ewa i Iwona nieopodal prac Iwony Zając

Imię: Ewa Majewska

Kraj: Polska(Warszawa/ Gdańsk)

Sztuka/ działalność fotografia, performance, sztuka ulicy, gender troubling; krytyka i krytyczna praktyka społeczna;

Plener: zasila plener medialnie i koncepcyjne; fizycznie na terenie stoczni – 28 – 31. 08

Instalacja Ewy Majewskiej:

ewa o3

Imię: Jan Nowak

Grupa: EYFA (European Youth For Action) NL, niezależne czasopismo społeczne Green Pepper, studia na Rietveld School of Art, Amsterdam

Kraj: Niemcy/ Holandia(Amsterdam)

Strona www: www.eyfa.org / www.greenpepper.org

Sztuka/ działalność: sztuka poczty, czasopiśmiennictwo i książki, druk, rysunek, alternatywne radio w Amsterdamie,

plener: będzie uczestniczył w projekcie w dniach 25 – 27.08.

Krytyczka sztuki czyta książeczkę Jana:

ian1

Imię: Ell Southern

Grupa: Młoda niezależna artystka filmowa (Cheekystreak Productions)

Kraj: Polska (Gdańsk), Bristol (Wielka Brytania)

Strona www: http://www.cheekystreak.org

Sztuka/ działalność: fotografia, rysunek, muzyka, tworzenie alternatywnych przestrzeni i projektów, ostatnio studia architektoniczne

Plener: od początku do końca

Imię: Agnieszka Szreder

Grupa: młoda artystka niezależna, studentka gdańskiej ASP

Kraj: Polska (Gdańsk)

Sztuka/ działalność: fotografia, rysunek, grafika, performance

Plener: od początku do końca

Performance Agnieszki:

aga perform

aga 2

Imię: Rachel Oxley

Grupa: Independent young visual artist

Kraj: UK (London)

Sztuka/ działalność: Malarstwo, instalacje i dźwięk w przestrzeniach miejskich

Instalacja Rachel:

rachel 03

Imię: Piotr Mróz (Straus)

Kraj: Polska(Gdańsk)

Sztuka/ działalność: internet, fotografika, malarstwo na tkaninach, szablony; przygotował tymczasową stronę internetową Pleneru

Plener: od początku do końca

Prace Piotra Mroza:

straus2

Imię: Szczym

Kraj: Polska(Sopot)

Sztuka/ działalność: sztuka propagandowa, internet, bzzz, projekt strony internetowej Pleneru

Plener: od początku do końca
Blog Stats

  • 7 111 hits